Hydrogen/H2

שימושים - מימן

שימושיו העיקריים של מימן בישראל הם לתגובות כימיות (הידרוגנציות), להפעלת מכשור אנליטי, ולתחנות כוח.

שימושים נוספים הם להנעת טילים, לתאי דלק ועוד.

תכונות עיקריות

לא רלוונטי

0.085 kg/NM3

(in 1 Bar and 15 oC)

צפיפות נוזל:  

צפיפות גז:    

2 gr/mol

-252.88 oC

משקל מולקולרי:  

נקודת רתיחה:        

קוד טיפול בחירום:  גז דחוס - 2SE

סיווג: 2.1

בטיחות

קוד או"ם:  גז דחוס - 1049

מימן דליק ופציץ בתחום רחב של ריכוזים.  להבת המימן שקופה ולכן קשה לזיהוי.

לפיכך יש להרחיק את הגליל מכל מוקד של חום, ניצוצות ושריפה.

למימן יכולת ליצור תופעה של פריכות מימנית במתכות, ולכן גלילי מימן עשויים ממתכת מיוחדת.

למידע מלא ומפורט יש להשתמש ב MSDS של המוצר.

מפרטים ומארזים

זמין בריכוזים בין 2.5 (99.5%)  ועד 5.0 (99.999%)

ברוב המפרטים ניתן לרכוש מימן בגלילי 40 או 50 ליטר ובסוללות.

גלילי מימן עשויים ממתכת מיוחדת, בכדי להתמודד עם תופעת פריכות מימנית.

אין להשתמש במימן שאינו בגלילים ייעודיים למימן.

© 2017 by ANTERIS.
Proudly created with Wix.com

ת.ד. 469 עומר, 8496500

משרד - 054-6276344

info@anteris.co.il